De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Ondanks alle preventieve zorg die we in de groep aan kinderen willen geven, kan blijken dat een kind door allerlei oorzaken het onderwijs op een of meer onderdelen niet aankan. Door een zorgvuldig leerlingenvolgsysteem met vaste toets- en observatiemomenten streven we ernaar om problemen zo snel mogelijk op te sporen, te voorkomen, te behandelen. Daartoe worden na de toetsmomenten door de leerkracht groepshandelingsplannen gemaakt.
Bij hardnekkige problemen zal een nader didactisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek door de intern begeleider volgen. Beslissingen daarover worden in de teamvergadering genomen. Uitkomsten daarvan worden altijd met de ouders besproken.

De volgende stap kan dan een individueel handelingsplan zijn, er wordt gedurende een van te voren bepaalde periode geremedieerd. Dit handelingsplan wordt door de leerkracht samen met de intern begeleider gemaakt. Na een van te voren vastgestelde tijd wordt het effect van deze individuele hulp gemeten. Als blijkt dat alle extra hulp niet het gewenste resultaat oplevert, wordt het kind besproken in het z.g. Breedteteam, dit is een overleg tussen de intern begeleider, een collegiaal consulent van een speciale school voor basisonderwijs en een orthopedagoog.

Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de problematiek kan de ouders worden voorgesteld om een psychologisch onderzoek aan te vragen.
Aan de hand daarvan kan een vervolgtraject worden voorgesteld.
Meestal zal het kind met een aangepast programma binnen onze eigen school worden opgevangen,

Bij uitzondering zal worden voorgesteld om het kind voor te dragen voor verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs. Gedurende dit hele proces worden de ouders bij elke beslissing betrokken. Bovendien zal door de intern begeleider samen met een collegiaal consulent van een speciale school voor basisonderwijs en een orthopedagoog van het Steunpunt WSNS en een schoolbegeleider van de schooladviesdienst intensief overleg worden gevoerd.
Ook als kinderen op een of meer gebieden uitblinken zal aan de hand van toetsing en observatie een handelingsplan worden gemaakt. Het kind zal dan meer en andere leerstof kunnen krijgen. Ook dan wordt uiteraard overleg gevoerd met de ouders en met externe deskundigen.