Opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten

"Onze visie luidt: In een veilige omgeving de kinderen kennis en vaardigheden laten ontwikkelen door ze optimaal te begeleiden naar: samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid"

Een dergelijke visie heeft gevolgen voor de wijze waarop ons onderwijs is georganiseerd.
In de onderbouwgroepen wordt gewerkt volgens de principes van basisontwikkeling; aansluitend aan de mogelijkheden en behoeften van kinderen worden kennis en vaardigheden opgebouwd die ze nodig hebben bij leerstofgebieden en vakken. Anders gezegd: in een stimulerende en uitdagende omgeving wordt gestructureerd de basis gelegd voor alle verdere ontwikkeling. De kinderen werken in diverse, wisselende hoeken. Spelen en spelenderwijs leren blijven belangrijke begrippen. Zo wordt er veel aandacht geschonken aan ontluikende en beginnende geletterdheid en oriƫntatie in ruimte en tijd. Er wordt volgens een leerlijn voor taal en rekenen gewerkt, die aansluit bij de methoden en manier van werken in groep 3. De leerkracht heeft in dit geheel een stimulerende en begeleidende rol, maakt samen met de kinderen de planning en biedt steeds weer opnieuw uitdagingen aan.

In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt volgens de principes van adaptief onderwijs;
onderwijs waarin op basis van een zorgvuldig leerlingenvolgsysteem gedifferentieerd gewerkt wordt. Er is ruimte voor zowel die kinderen die extra instructie nodig hebben, als voor kinderen die verrijking en verdieping van de leerstof aankunnen. Structuur, interactie tussen leerkracht en leerling(en) en tussen leerlingen; zelfstandig werken, samenwerkend leren en zorgvuldige planning zijn daarbij de centrale begrippen.

Naast deze pedagogisch-didactische uitgangspunten vinden we het op onze school belangrijk om aandacht te besteden aan culturele vorming, expressie, sport en spel en bewust omgaan met de omgeving.
Door deel uit te maken van het multifunctionele centrum zijn er veel mogelijkheden om daaraan gestalte te geven.

 "De school moet een veilige, plezierige omgeving zijn voor allen die daarin werken"

Op school handhaven we een gouden regel:
"Je mag elkaar niet storen door gedrag, houding of taalgebruik."
Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle kinderen en corrigeren ongewenst gedrag, ongewenste houding en ongewenst taalgebruik op dezelfde wijze.
Als een kind herhaaldelijk in de fout gaat, wordt contact opgenomen met de ouders.
De school beschikt over een pestprotocol.

Bij het onderwijs aan de kinderen werken we aan de volgende doelen:

  • bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met gevoelens van jezelf en de ander)
  • bevorderen van de verstandelijke ontwikkeling
  • bevorderen van de creatieve ontwikkeling
  • verwerven van noodzakelijke kennis
  • verwerven van sociale vaardigheden
  • verwerven van culturele vaardigheden
  • verwerven van lichamelijke vaardigheden.

De kerndoelen voor het basisonderwijs - opgesteld door het Ministerie van Onderwijs - dienen bij het voorgaande als leidraad.